Logowanie

O nas

 

Platforma e-learningowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) łączy prace badawczo-rozwojowe z działalnością promocyjną i edukacyjną. Doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej i komunikacji społecznej zdobywane przez 40 lat działalności zostało wykorzystane w trakcie realizacji ponad 50 projektów finansowanych z Programów Badawczych Unii Europejskiej lub innych inicjatyw Komisji Europejskiej. IETU prowadzi działania edukacyjne i promocyjne skierowane do celowych grup odbiorców, w tym przedstawicieli administracji publicznej uczestniczących w procesie zarządzania środowiskiem, przedstawicieli przemysłu, organizacji branżowych i biznesowych itd. Działania informacyjne adresowane są również do ogółu społeczeństwa, zarówno jako promocja dorobku naukowego IETU i jednostek współpracujących z Instytutem, jak i forma upowszechniania wiedzy oraz podnoszenia świadomości ekologicznej poszczególnych osób.

Kwalifikacje i kompetencje zespołu IETU w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują trzy uzupełniające się obszary:

 1. wiedzę i doświadczenie w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 2. umiejętności komunikacyjne w zakresie zbierania i wymiany informacji, prowadzenia dialogu społecznego, konsultacji społecznych,
 3. doświadczenie w prowadzeniu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem zróżnicowanych technik prezentacji, motywacji oraz badania osiąganych efektów i poziomu świadomości ekologicznej.

Realizacja w latach 2011-2014 projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych – in2in umożliwia IETU wdrożenie zaawansowanej infrastruktury, aplikacji i usług ICT służącej nie tylko do prowadzenia nowoczesnych badań na poziomie europejskim i światowym, ale także do wprowadzania wypracowanych rozwiązań zarządzania środowiskiem do gospodarki i administracji publicznej. Wdrażany system do e-learningu zapewni możliwość tworzenia elektronicznych kursów prowadzonych zarówno w trybie off-line jak i on-line z pełną interakcją pomiędzy prowadzącym szkolenie, a jego słuchaczami.

Platforma e-learningowa umożliwi rozwój zasobu i potencjału ludzkiego w IETU oraz w jednostkach i organizacjach współpracujących z Instytutem.

Kolejnym wyzwaniem, które obecnie podejmujemy jest udostępnienie za pomocą tego narzędzia wiedzy i wyników prac badawczych IETU nauce, gospodarce i społeczeństwu za pomocą technologii ICT. Na bazie rozwiązań technologicznych wdrażanych w projekcie in2in, chcemy tworzyć nowe produkty i rozwiązania oraz budować warsztat generowania wiedzy i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami środowiska i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Planujemy, że system zdalnej edukacji pozwoli IETU upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych za pomocą szkoleń dla odbiorców zewnętrznych dotyczących m.in. takich zagadnień, jak:

 • narzędzia zarządzania zasobami środowiska,
  • monitoring zanieczyszczenia powietrza,
  • ocena zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i roślin w aspekcie narażenia człowieka,
  • systemowe metody ograniczania i przeciwdziałania degradacji środowiska,
 • metody badań w zakresie ochrony i inżynierii środowiska,
 • analizy i oceny stanu środowiska w odniesieniu do terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych,
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
 • programy badawcze wynikających z międzynarodowych konwencji mających na celu osiągnięcie standardów jakości środowiska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z szkoleniami, które zostały przygotowane w ramach projektu in2in:

 1. Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem – szkolenie opracowane w ramach projektu realizuje projektu „Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem - ocena narażenia przedszkolaków w Piekarach Śląskich”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie - szkolenie przeznaczone dla mieszkańców terenów miejskich i uprzemysłowionych. Stanowić może również źródło wiedzy dla studentów wydziałów ochrony środowiska i zdrowia publicznego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie o profilu ochrona środowiska.

 

Zapraszamy do współpracy jednostki posiadające doświadczenie w edukacji na odległość.


 

Platforma e-learningowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych powstała w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych" (in2in). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 2. Oś priorytetowa - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Prace nad utworzeniem Platformy e-learningowej IETU rozpoczęły się w lipcu 2012 roku w ramach zadania 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług, podzadania 2.2 – Zdalna edukacja.